Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Door deze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in ons privacy- en cookiebeleid

Door deze website te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. privacy- en cookiebeleid

x
Startpagina Menu

Juridisch

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding
1.1 Deze website wordt geleverd door Global Switch Holdings Limited ('wij', 'we', 'ons', 'onze'), ingeschreven op de Britse Maagdeneilanden onder nummer 1468649 en diens dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen en groepsbedrijven. Meer informatie over ons en onze groepsbedrijven, inclusief contactgegevens, vindt u hieronder in paragraaf 10.
1.2 In deze gebruiksvoorwaarden in combinatie met ons privacy- en cookiebeleid (samen de 'voorwaarden' genoemd) wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u de website (globalswitch.com) (de 'site') mag openen, bekijken en anderszins gebruiken. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de site gaat gebruiken. Door het bezoeken of gebruiken van de site bevestigt u dat u deze voorwaarden accepteert en zult naleven. Als u het oneens bent met de voorwaarden, dient u de site onmiddellijk te verlaten en mag u deze niet gebruiken.
1.3 Wij zijn voortdurend bezig de site te verbeteren en kunnen derhalve op elk moment updates en wijzigingen in de voorwaarden aanbrengen door deze pagina of het privacy- en cookiebeleid bij te werken. U dient deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen, aangezien deze voor u bindend zijn.

Gebruik van de site
2.1 De inhoud van deze site is alleen bedoeld ter algemene informatie. Wij proberen de informatie op de site altijd correct en actueel te houden, maar wij kunnen niet beloven of garanderen dat de inhoud inderdaad juist, volledig en actueel is. Alle inhoud op de site wordt verstrekt op 'as is'-basis. Mocht u onjuiste informatie op de site aantreffen, dan horen we dit graag van u. Als de informatie inderdaad onjuist is, zullen we deze zo snel mogelijk corrigeren.
2.2 Wij proberen er altijd voor te zorgen dat de site beschikbaar en vrij van fouten is, maar garanderen kunnen we dit niet. De toegang tot de site wordt op tijdelijke basis verleend, en wij behouden ons het recht voor de site of delen daarvan op elk moment tijdelijk af te sluiten, te verwijderen of te wijzigen. Als de site op enig moment of gedurende enige tijd niet beschikbaar is, zijn wij daarvoor niet ten opzichte van u aansprakelijk.
2.3 U dient zelf alle maatregelen te nemen die nodig zijn om toegang tot de site te verkrijgen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die voor u voortvloeien uit het gebruik van de site. U dient er ook voor te zorgen dat personen die zich via uw internetverbinding toegang tot de site verschaffen op de hoogte zijn van deze voorwaarden en deze ook naleven.

Intellectuele-eigendomsrechten
3.1 U mag de site alleen overeenkomstig deze voorwaarden openen en gebruiken. U mag de materialen ('inhoud') van deze site downloaden en afdrukken voor uw eigen, niet-commerciële gebruik en informatie, op voorwaarde dat u auteursrechten of andere mededelingen met betrekking tot intellectueel eigendom in het originele materiaal behoudt.
3.2 U mag de site of een gedeelte ervan niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming kopiëren, verspreiden of tonen aan derden. Elke dergelijke inbreuk op onze intellectuele-eigendomsrechten kan resulteren in het ondernemen van passende juridische maatregelen tegen u.
3.3 Tenzij anders aangegeven zijn het auteursrecht, handelsmerken, domeinnamen en andere intellectuele-eigendomsrechten in de inhoud eigendom van ons of onze externe licentiegevers. Alle rechten zijn voorbehouden. Onze naam en handelsnamen mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming op geen enkele wijze gebruikt worden, inclusief in advertenties of publiciteit waarvoor distributie van materiaal op deze site gebruikt wordt.
3.4 Global Switch, het logo van Global Switch, het merk 'Power On' en het merk 'Always On' zijn geregistreerde handelsmerken van onszelf of van de bedrijven in onze groep. De op deze site weergegeven merken van andere bedrijven en organisaties zijn handelsmerken van deze bedrijven en organisaties. BT en het merk 'connected world' zijn geregistreerde handelsmerken van British Telecommunications plc.
3.5 U bevestigt dat materialen of informatie (anders dan persoonlijke gegevens) die u via de site bij ons indient, niet vertrouwelijk zijn en dat er geen auteursrechten op rusten, en dat we dit materiaal of deze informatie naar eigen goeddunken mogen gebruiken.

Toegang tot beveiligde informatie voor obligatiehouders van Global Switch
4.1 Bestaande obligatiehouders en geïnteresseerde partijen krijgen via een wachtwoord toegang tot een beveiligd gedeelte van deze website (de 'pagina voor obligatiehouders') met actuele rapporten, accounts, actuele informatie van kredietbeoordelaars en andere relevante informatie voor obligatiehouders.
4.2 Om toegang tot dit gedeelte te verkrijgen, dient u eerst via de website uw gegevens bij ons te registreren. Als wij u erkennen als vertegenwoordiger van een bestaande of potentiële obligatiehouder, geven we u een persoonlijk wachtwoord waarmee u kunt inloggen op de pagina voor obligatiehouders.
4.3 Door een geregistreerde gebruiker van de pagina voor obligatiehouders te worden, verklaart u dat u:
(a) niemand anders uw account laat gebruiken;
(b) uw inloggegevens, met name uw wachtwoord, vertrouwelijk zult behandelen en niet aan derden bekend zult maken; en
(c) ons op de hoogte zult stellen als u ongeautoriseerd gebruik van uw account waarneemt of vermoedt.
4.4 We kunnen uw account opschorten of beëindigen als we reden hebben om aan te nemen dat u een of meerdere van deze regels overtreedt. Ook zullen we u de toegang tot de pagina voor obligatiehouders ontzeggen zodra u geen vertegenwoordiger van een obligatiehouder meer bent.

Links naar websites van derden
5.1 Wij controleren de inhoud van websites van derden niet. Links op de site zijn er alleen voor uw gemak en te uwer informatie. We geven geen verklaring of garanties met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites van derden en we raden u aan de voorwaarden van deze websites voor gebruik door te lezen. We sluiten aansprakelijkheid uit voor materiaal van derden dat beschikbaar wordt gesteld op de site of onderdeel uitmaakt van een site van een derde waarnaar wordt gelinkt.
5.2 Links naar de site zijn niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Wij hebben niet noodzakelijkerwijs enige relatie, samenhang of partnerschap met derden die links naar onze site aanbieden. Een dergelijke relatie bestaat alleen als deze door ons wordt bevestigd.

Disclaimer
6.1 Wij sluiten tot de maximale omvang die wettelijk is toegestaan alle verklaringen of garanties uit betreffende de accuraatheid, betrouwbaarheid, volledigheid, kwaliteit, tijdigheid, beschikbaarheid, vrijheid van virussen en andere schadelijke code, het onderhoud of de geschiktheid voor het doel van de site of enige inhoud.
6.2 De inhoud van deze site is alleen bedoeld ter algemene informatie, niet als enige vorm van advies dat u dient op te volgen. Voordat u op basis van de inhoud van onze site enige actie onderneemt of afziet van enige actie, dient u zelf professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen.

Beperking van aansprakelijkheid
7.1 Tot de maximale omvang toegestaan door toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of andere verliezen (waaronder winstderving, verlies van zakelijke kansen of goodwill of bedrijfsonderbrekingen) resulterend uit de toegang tot of het gebruik van de site, het vertrouwen van inhoud of het tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn van de site, veranderingen aan de site of datacorruptie of -verlies opgelopen tijdens het gebruik van de site.
7.2 Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid in geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onachtzaamheid aan onze kant of in geval van een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken uitsluiten of beperken.
7.3 U vrijwaart ons en houdt ons gevrijwaard tegen alle directe of indirecte verliezen, kosten, claims, aanspraken, schades en uitgaven voortkomend uit een claim dat u door gebruik van de site of een gedeelte daarvan dat op enige manier in strijd met deze voorwaarden of enige materialen of informatie die u bij ons indient is, inbreuk maakt op de rechten van een derde partij.
7.4 De inhoud van de site vormt geen aanbod voor de verkoop of aankoop van producten of tot het sluiten van een contract voor diensten met ons of een van de andere bedrijven in onze groep. Geen enkele informatie op deze site vormt een basis van of ondersteuning voor een overeenkomst of regeling die op elk moment door u met ons kan worden aangegaan.

Beëindiging/toegangsbeperking
8.1 Wij behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken uw toegang tot een gedeelte van de site op elk moment, zonder vooraankondiging, te beëindigen of te beperken. Wij behouden ons het recht voor om uw wachtwoord en gebruikersnaam onmiddellijk in te trekken op het moment dat wij ervan overtuigd zijn dat u deze voorwaarden schendt.

Andere belangrijke voorwaarden
9.1 Het door ons niet uitoefenen van een recht of rechtsmiddel onder deze voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.
9.2 Indien een onderdeel van de voorwaarden door een rechtbank wordt gezien als illegaal, ongeldig of onuitvoerbaar, blijven de overige regelingen volledig van kracht.
9.3 Deze voorwaarden (die van tijd tot tijd worden bijgewerkt) vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de site.
9.4 U gaat ermee akkoord bij het gebruik van de site alle relevante wetten, regels en richtlijnen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na te leven, inclusief maar niet beperkt tot de Algemene verordening gegevensbescherming (EU General Data Protection Regulation 2016/679).
9.5 Deze site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon in een land waarin een dergelijke distributie of gebruik tegen de lokale wetgeving of regels in zou gaan.

Contact met ons opnemen
10.1 Uw reacties, vragen of klachten zijn van harte welkom op info@globalswitch.com
10.2 De volgende organisaties zijn onze dochter- en groepsbedrijven:
Global Switch Amsterdam Property B.V.
Inschrijvingsnr. 27184529, Zetel: Johan Huizingalaan 759, 1066 VH Amsterdam, Nederland. Btw-nr. 814 721 977 B01
Global Switch FM GmbH
Inschrijvingsnr. HRB 58376, Zetel: Eschborner Landstraße 110, 60489 Frankfurt am Main, Duitsland. Btw-nr. DE 232 886 557
Global Switch Limited
Inschrijvingsnr. 06238341, Zetel: 4th Floor, Millbank Tower, 21-24 Millbank, Londen SW1P 4QP, Verenigd Koninkrijk. Btw-nr. 869512782
Global Switch Estates 1 Limited
Inschrijvingsnr. 4729732, Zetel: 4th Floor, Millbank Tower, 21-24 Millbank, Londen SW1P 4QP, Verenigd Koninkrijk. Btw-nr. 869512782
Global Switch Estates 2 Limited
Inschrijvingsnr. 4729738, Zetel: 4th Floor, Millbank Tower, 21-24 Millbank, Londen SW1P 4QP, Verenigd Koninkrijk. Btw-nr. 869512782
Global Switch Property Madrid S.L.
Inschrijvingsnr. CIF B-82788886, Zetel: Paseo de la Castellana, 216, 28046 Madrid, Spanje.
Global Switch Paris Sarl
Inschrijvingsnr. R.C.S Nanterre 424 224 897, Zetel: 7-9 rue Petit, 92582 Clichy Cedex, Frankrijk. Btw-nr. FR74 424 224 897
Global Switch Hong Kong Limited
Inschrijvingsnr. 1697587, Zetel: 18 Chun Yat Street, Tseung Kwan O Industrial Estate, New Territories, Hong Kong
Global Switch (Property), Singapore Pte Limited
Inschrijvingsnr. 200001154R, Zetel: One Marina Boulevard #28-00, Singapore 018989; en
Global Switch Property (Australia) Pty Limited
Inschrijvingsnr. ABN 97 094 051 779, Zetel: 400 Harris Street, Ultimo, Sydney, NSW 2007 Australië.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 23 april 2018. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De meest recente versie is te vinden op onze site. Door na publicatie van wijzigingen gebruik te maken van de site, geeft u aan akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden.